Depressionsbehandling psykodynamisk psykoterapi

Den äldsta formen av psykoterapi är psykoanalys.

Psykodynamisk psykoterapi har sina rötter i den psykoanalytiska teorin som utvecklades av Sigmund Freud mellan 1890 och 1930.

Psykodynamisk psykoterapi fokuserar på att avtäcka omedvetna känslor och trauman i barndomen, som anses vara en orsak till en sårbar personlighet.

 

Vad är psykoanalys?

 

Psykoanalysen är både en teori och en behandlingsmetod.

Teorin konstaterar att vårt beteende är påverkat av omedvetna erfarenheter, känslor, önskningar och fantasier.

De psykiska symtomen bär på en mening.

Självinsikt hjälper den drabbade individen att bli kvitt eller minska sitt lidande.

En viktig metod för att åstadkomma detta inom psykoanalysen är tolkning av symptom.

Psykoanalysen som behandlingsmetod bidrar alltså till självkännedom och inre förändring. Genom psykoanalys uppnå individen en bättre förståelse av sina egna livserfarenheter, de obehagliga känslor och de meningar som ligger bakom ens handlingar. Förståelsen leder till slut till frigörelse.

 

Psykodynamisk psykoterapi

 

Psykodynamisk psykoterapi med sitt ursprung i psykoanalys har som syfte att hjälpa individen att förstå sina inre konflikter.

Som metod är psykodynamisk psykoterapi inte strukturerad som den kognitiva eller interpersonella psykoterapin. Individen i psykodynamisk psykoterapi har en diskurs som är fri och icke-censurerad i terapirummet. Terapeuten uppmuntrar individen att ge uttryck för sina känslor.

En utgångspunkt i psykodynamisk psykoterapi är att individens tidigare relationsmönster kommer att upprepas eller speglas i relationen till terapeuten. Individen får hjälp av sin terapeut att uppnå självinsikt om dessa relationsmönster och att känna igen dem. På det här sättet kan individen förstå och förändra dem.

Psykodynamisk psykoterapi utövas vanligen i sessioner om ca 50 minuter. Antal sessioner per vecka kan variera mellan 1 och 3. Terapeuten i psykodynamisk psykoterapi är inte direktiv som i kognitiv psykoterapi och sessionen har ingen planering eller struktur. Terapeuten försöker inte i förväg att sätta en agenda och försöker inte kontrollera vad som sägs i terapin.

Psykodynamisk psykoterapi är en långtidsbehandling som kan pågå i flera år. I ett kortare utförande är psykodynamisk psykoterapi mer tillgänglig och innebär en behandling på 12 till 20 terapisessioner.

 

Skillnaden mellan korttids psykodynamisk terapi och långtids psykodynamisk terapi är att i den första är både terapeut och den drabbade individen fokuserade på ett problem, medan i den andra lämnas utrymme till individen för fördjupning och bredare bearbetning.

 

För att förstå hur psykodynamisk psykoterapin fungerar måste vi känna till teorin bakom den.

 

Freud skiljer mellan en medveten och en medveten psykisk nivå. Han skiljer också mellan Detet, Jaget och Överjaget. Detet, som även kallas Id, inrymmer basala impulser, behov och biologiska instinkter. Aggressioner och sexuella impulser hör dit.

Jaget är den instans som står för förnuft och intellektuella funktioner i vid mening. Här finns det som kallas realitetstestning. Man brukar säga att jaget har en ”medlande” funktion mellan det begärande Detet och det förbjudande Överjaget.

Överjaget är alltså den psykiska nivå som innehåller regler och moral.

Till exempel när Id framför sexuella drifter och önskningar i konflikt med Överjagets moraliska och sociala regler, hanterar Jaget denna konflikt med hjälp av det som kallas försvarsmekanismer.

Dessa mekanismer har en central betydelse inom psykoanalysen och de är på bred front involverade i hur vi hanterar ångest och ångestskapande situationer.

 

 

 

Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net