Depression postpartum

Postpartumdepression är en egentlig depression som drabbar kvinnor efter förlossningen. Den kallas också förlossningsdepression eller postnataldepression.

Depression efter förlossning har olika svårighetsgrader från mildare till en psykotisk form.

Orsakerna till postpartumdepression är okända men det finns en del som pekar mot hormonella förändringar i samband med graviditeten och förlossningen samt anpassningssvårigheter till den nya rollen som förälder.

 

Symtom vid postpartumdepression

 

 • Hopplöshet, oro, känsla av att inte vara behövd
 • Nedsatt förmåga att uppleva glädje eller tillfredsställelse i dagliga aktiviteter eller aktiviteter relaterade till det nyfödda barnet
 • Ofta minskad aptit som följs av viktnedgång
 • Sömnstörningar och förändring av dygnsrytm
 • Ökad trötthet och orkeslöshet, kraftlöshet
 • Långsamma, oprecisa kroppsrörelse
 • Nedvärdering av sig själv, känsla av att inte ha något värde för någon annan eller för sig själv
 • Skuldkänslor relaterade till de andra i omgivningen och till det nyfödda barnet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårigheter att fatta beslut, även i mindre viktiga frågor
 • Hörselhallucinationer, andra typer av hallucinationer
 • Mörka tankar relaterade till död, rädsla att skada eller misshandla det nyfödda barnet

Diagnosen depression efter förlossning kan sättas om det finns minst fem av de ovannämnda symtomen (det är ett krav att minst två av de första symtomen ska finnas i den kliniska symtombilden) och symtomen ska ha en varaktighet av minst två veckor.

Depression efter förlossning kan ha en psykotisk form med paranoida idéer och konfusion relaterade till det nyfödda barnet, distansering från det nya barnet, rädsla av att misshandla eller skada barnet på något sätt. Den drabbade kvinnan vet inte längre klart vem hon är, har avvikande idéer beteende. Den psykotiska formen inträffar oftare hos kvinnor som tidigare har en historia med depression eller bipolär sjukdom.

 

 

 

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net