Vinterdepression

Vinterdepression eller årstidsrelaterad depression är en typ av depression som har en tendens att komma vid samma årstid. För många människor är det vintern. Den årstidsrelaterade depressionen förkortas på engelska SAD, vilket står för seasonal affective disorder.

Den drabbade individen mår bra resten av tiden.

Vinterdepression inträffar oftare på det norra halvklotet där ljusetsintensiteten och antal timmar solljus per dag minskar påfallande på vintern. Mest drabbade är kvinnor. Vid ekvatorn eller Medelhavet är vinterdepressionen okänd.

 

Vinterdepression orsaker

 

Det är inte klart vad som orsakar den årstidsrelaterade depressionen.

En hypotes är att solljuset förändras till intensitet och omfattning över året och detta påverkar människan biologiska klocka eller mängden av serotonin i hjärnan. Mekanismen bakom detta är dock okänd, men en hypotes är relaterad till hormonet melatonin och läkemedel baserade på melatonin provas.

Det depressiva tillståndet ska upprepas under en period av två på varandra följande år för att uppfylla diagnosen vinterdepression.

 

Vinterdepression symptom

 

Symtomen vid vinterdepression är samma som vid en egentlig depression. Dock alltså med särdraget att symtomen kommer vintertid.

 

  • sänkt känsloläge som präglas av nedstämdhet, hopplöshet, meningslöshet
  • minskat intresse och glädje i de dagliga aktiviteterna
  • kraftig trötthet, orkeslöshet, känsla av att sakna energi även efter vila eller sömn
  • sömnstörningar såsom hypersomni (ökat sömnbehov) eller insomni
  • ökad aptit med viktökning
  • dämpat sexintresse
  • irritabilitet
  • koncentrationssvårigheter
  • nedvärdering av sig själv
  • skam och skuldkänslor

 

Behandlingsmetoder vid vinterdepression

 

En metod som används med god effekt vid vinterdepression är ljusterapi.

Man menar att denna behandling påverkar den biologiska klockan och omställningen mellan dag och natt. Individer som drabbas av vinterdepression kan dra nytta av farmakologisk behandling med antidepressiva läkemedel. Förstahands val är läkemedel av typ SSRI. Vid de allvarligaste formerna ges även ECT.

 

 

 

Image courtesy of graur codrin at FreeDigitalPhotos.net