IPT och Depressionsbehandling

Interpersonell psykoterapi har tre faser.

I första fasen samlar terapeuten information om individens problem. Terapeuten analyserar tillsammans med individen situtionen så att det kan göras en kartläggning av individens interpersonella relationer. Problemen identifieras och analysen slutförs med en diagnos.

Andra fasen är speciellt inriktad på arbetet med individens svårigheter (träning och färdighetsutveckling).

 

Problemanalys i interpersonell psykoterapi (IPT) 

 

Individens depressiva symtom sätts i samband med interpersonella relationer och grupperas i fyra stora kategorier.

Interpersonella problem och svårigheter är relaterade till händelser i individens livsförlopp.

De finns alltså fyra bestämda kategorier av interpersonella problem enligt IPT:

1. interpersonella konflikter i parrelationer eller med andra familjemedlemmar såsom föräldrar, barn eller arbetskamrater.

2. förändringar och krävande anpassningar när individen får nya interpersonella roller som till exempel nygift, ny pappa, ny mamma, nyligen singel efter skiljd, ny professionell roll i karriären som konsekvens av degradering eller befordran.
 

3. interpersonella konflikter efter sorg eller förlust.
 

4. bristande förmåga att inleda och/eller underhålla interpersonella nära relationer med andra.

 

Färdighetsutveckling i interpersonell psykoterapi (IPT) 

 

De individer som lider av depression behöver träna sociala färdigheter för att kunna svara mot de sociala kraven. Dessa sociala färdigheter utvecklas i terapi.

En stor del av IPT genomförs utanför terapisessionerna. Terapeuten och den drabbade individen eller klienten som hon/han kallas arbetar tillsammans med fokus på att göra förändringar i det verkliga livet.

Terapeuten hjälper individen att se samband mellan depressiva symtom och dysfunktionella interpersonella relationer.

Efter problemanalys arbetar terapeuten och den drabbade individen med problemlösning och färdighetsutveckling. Man använder sig av olika strategier såsom:

 

  • testning av olika sätt att ingå i en interpersonell relation och bedöma effekten
  • finna lösningen till en interpersonell konflikt
  • testa alternativa lösningar och deras effekt och bedöma resultatet
  • försöka etablera nya interpersonella relationer
  • försöka lösa en kris i relationen genom att ersätta de ineffektiva beteendena

 

Sista fasen i terapin syftar till att bedöma framstegen i terapin och diskutera de strategier som ska kunna förebygga nya depressiva episoder. 

IPT eller Interpersonell Psykoterapi är en form individuell terapi som också har testats som gruppterapi.

IPT eller Interpersonell Psykoterapi har nyligen tillika testats som telefonterapi med uppmuntrande resultat.

 

 

 

Image courtesy of marcolm at FreeDigitalPhotos.net