Interpersonell psykoterapi vid depression

Vad är IPT?

 

IPT står för Interpersonell Psykoterapi som är en kort, välstrukturerad form av psykoterapi. Interpersonell Psykoterapi är en manualbaserad psykoterapi. Med detta menas att varje terapisession har ett redan definierat metod och struktur. IPT innebär att individen träffar terapeuten mellan 12 och 16 gånger, en session per vecka.

 

Interpersonell psykoterapi som behandling i depression

 

Interpersonell Psykoterapi är en individuell terapi som utvecklades av Gerald Klerman and Myrna Weissman i Pittsburgh, USA mellan åren 1970 och 1980.

IPT var initialt en metod inriktad på behandling av individer med egentlig depression i akut fas. Med detta menas att individen har depressiva symtom när psykoterapibehandlingen börjar.

Numera använder man sig av IPT-metoden för att förebygga återkommande depressiva episoder, d.v.s. individen går i terapi när han/hon är symtomfri. Interpersonell terapi har även testats i behandling av andra psykiska sjukdomar.

I IPT förstås depressionen i ett psykosocialt sammanhang. Depressiva symtom är ett resultat av individens dysfunktionella relationer och påverkar i sin tur individens relationer.

IPT eller Interpersonell Psykoterapi lägger alltså fokus på individens sociala interaktioner och interpersonella relationer. Depressionen och de depressiva symtomen ses i ett socialt perspektiv.

Grundtanke i IPT: individens dysfunktionella interpersonella relationer leder till depression.

Depressiva symtom ses som reaktion på problematiska eller konfliktbärande relationer.

Enligt den teoretiska ramen för interpersonell psykoterapi är individens depressiva symtom relaterade till hans/hennes dysfunktionella sätt att fungera i interpersonella relationer.

Hypotesen är att individens depressiva symtom orsakas och underhålls av interpersonella problem.

Det kan handla om individens relationer i familjen eller relationsproblem med partner eller på arbetsplatsen m.m.

Interpersonell psykoterapi eller IPT har som syfte att hjälpa individen att minska eller bli av med sina depressiva symtom genom att lösa aktuella interpersonella problemen och svårigheter.

Interpersonell psykoterapi syftar på problem och svårigheter som är aktuella. IPT handlar alltså inte om individens gamla svårigheter i relationer.

 

 

 

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net