Antidepressiva Läkemedel

Nyare antidepressiva läkemedel

 

Antidepressiva läkemedel kan indelas i första generationen av antidepressiva, så kallade kallade tricykliska läkemedel. Respektive andra generationens antidepressiva läkemedel som är de nyare medicinerna, främst de som kallas SSRI och SNRI.

Eftersom det i dag nästan helt är den andra generationens medel som används, börjar vi med dem. 

 

SSRI

 

Läkemedel typ SSRI som de är kallade är det mest vanliga typen av farmakologisk behandling för depression. SSRI betyder på engelska ”selective serotonin reuptake inhibitors“, vilket beskriver verkningsmekanismen för dessa läkemedel.

Serotonin är en så kallad nevrotransmittor som på kemisk väg vidarebefordrar en impuls från en nervcell till en annan. Det sker i de kemiska bassänger mellan cellerna som kallas synapser. SSRI hämmar återabsorptionen av serotonin till den nervcell som har skickat iväg impulsen. Detta leder till en ökning av serotonin i synapsen.

Till denna grupp av antidepressiva läkemedel hör exempelvis Prozac, Zoloft och Cipralex.

 

SNRI

 

Antidepressiva läkemedel av typ SNRI hämmar på samma sätt återupptaget av två neurotransmittor som är relevanta för behandling av depression, förutom serotonin även noradrenalin. SNRI betyder “serotonin norepinephrine reuptake inhibitors”.

Denna typ av medicin kan alltså sägas ha dubbel verkningsmekanism. Läkemedel av denna typ är exempelvis Efexor och Cymbalta.

 

MAO-hämmande läkemedel

 

MAO är förkortning för monoaminoxidas. Det är ett enzym som bryter ner ämnen av typ serotonin och noradrenalin. Läkemedel som hämmar detta enzym har alltså som effekt att nedbrytningen minskar och följaktligen att tillgången ökar på de substanser som skulle brytas ner.

Antidepressiva mediciner av denna typ används relativt lite, men de förekommer. Aurorix är en sådan medicin.

 

Mirtazapin, Remeron

 

Detta antidepressiva läkemedel som används relativt mycket faller utanför de ovan nämnda grupperna.

Verkningsmekanismen är inte helt känd. Det förefaller ge ökad tillgång till transmittorerna serotonin noradrenalin, men genom andra typer av mekanismer än återupptagshämning.

En biverkan av detta preparat är att man kan bli trött och sömnig, varför det i regel tas till kvällen. Man kan då utnyttja denna bieffekt för att ge bättre sömn.

 

Voxra

 

Detta preparat innehåller den aktiva substansen bupropion och det hämmar återabssorbtionen av noradrenalin, men också av dopamin som är en besläktad hjärnsubstans. Bupropion har även en rökavvänjningseffekt.

 

Tricykliska antidepressiva läkemedel

 

Detta är den äldre generationen av antidepressiva läkemedel. Exempel på läkemedel som tillhör den här gruppen är Anafranil och Saroten.

Dessa äldre antidepressiva medel har mer biverkningar, såsom muntorrhet, övergående synstörningar och blodtrycksänkning. Dessutom är de farligare vid överdosering.

Dessa sidoeffekter är förklaringen till att de nyare antidepressiva medlen har tagit över scenen.

Idag används dock fortfarande tricykliska antidepressiva i vissa fall av svåra depressioner och sådana som nyare antidepressiva inte ger tillräckligt effekt på. Benämning tricyklisk syftar på den kemiska strukturen som innehåller tre ringar. De flesta tricykliska medlen verkar genom att hämma återupptaget av serotonin och noradrenalin.

 

Ångestdämpande medel och sömnmedel

 

Vid depression ingår i regel också mer eller mindre svår ångest i bilden. Därför är det vanligt att patienten också får en ångestdämpande medicin, särskilt den första tiden av behandlingen.

Eftersom sömnstörningar är ett annat framträdande depressionssymtom, blir det ofta också aktuellt att ta en sömnmedicin under en begränsad period.

 

Bensodiazepin

 

Detta är en grupp av ångestdämpande läkemedel som också har sömngivande effekter. I den här gruppen ingår till exempel läkemedel som Sobril och Valium.

Denna typ av läkemedel har ofta stort värde under den första tiden, innan de antidepressiva medicinerna hunnit få effekter. När de börjat verka och depressionen lättar, behöver man ofta inte ta något medel för ångest och sömnproblem längre.

 

Litium

 

Litium är en mycket gammal behandling som alltjämt har stor användning i behandlingen av bipolär sjukdom.

Litiumbehandling har också goda effekter på "unipolära" depressioner när vanliga antidepressiva läkemedel inte hjälper tillräckligt. Verkningsmekanismen är inte helt känd. Användningen av litium begränsas av medlets biverkningar på bland annat njurar, hud och tarm.

 

 

 

Image courtesy of adamr at FreeDigitalPhotos.net