Depression Behandling MBCT

Vad är MBCT?

 

MBCT står för mindfulnessbaserad kognitiv terapi. Den är en form av depressionsbehandling som kombinerar kognitiv psykoterapi och mindfulness. MBCT representerar en form av psykoterapi som tillhör den tredje generationen av så kallade kognitiv beteendepsykoterapi eller KBT. 

Mindfulness-baserad kognitiv terapi är en manualbaserad psykoterapi. Med detta menas att terapin bedrivs med en viss bestämd struktur, utifrån den manual som används. MBCT genomförs under totalt åtta veckor. MBCT är gruppterapi, det vill säga behandlingen ges till en grupp av flera personer samtidigt. Varje MBCT session har en väldefinierad struktur och tar ungefär två och halv timme.

Depressionsbehandling

Fysisk aktivitet för depressionsbehandling kan ha olika former såsom promenader, cykling, träning på gym eller vattengympa. Fysisk aktivitet kan vara individuell eller i grupp.
Det är vetenskapligt bevisat att fysisk aktivitet har effekter vid depression.

Det finns olika teorier om hur fysisk aktivitet hjälper vid depressioner. 

En förklaring är att fysisk aktivitet ger en form av byte av fokus för de negativa tankarna i depressionen. Detta har en särskild funktion vid depressionsbehandling.

Depression Psykoterapi Online

Depressionsbehandlingen med antidepressiva läkemedel kombineras ofta med samtalsbehandling, det vill säga psykoterapi. Många patienter blir effektivt hjälpta med enbart psykoterapi för sin depression. Människor som är känsliga för biverkningar av läkemedel föredrar ofta psykoterapeutisk behandling.

Det är viktigt att påpeka att allvarliga depressioner tas emot akut och med förtur av sjukvården. Den som har djupare besvär ska alltså inte vänta utan söka akut.  

I andra fall kan det dröja upp till flera månader innan man får tid hos en psykoterapeut. Utanför de stora städerna kan det också vara svårare att få träffa en psykoterapeut.

Depressionsbehandling psykodynamisk psykoterapi

Den äldsta formen av psykoterapi är psykoanalys.

Psykodynamisk psykoterapi har sina rötter i den psykoanalytiska teorin som utvecklades av Sigmund Freud mellan 1890 och 1930.

Psykodynamisk psykoterapi fokuserar på att avtäcka omedvetna känslor och trauman i barndomen, som anses vara en orsak till en sårbar personlighet.

 

Depressionsbehandling psykoanalys

Till de viktigare försvarsmekanismerna hör:

Bortträngning

Exempel: Ångestskapande minnen trängs bort från det medvetna.

Interpersonell psykoterapi vid depression

Vad är IPT?

 

IPT står för Interpersonell Psykoterapi som är en kort, välstrukturerad form av psykoterapi. Interpersonell Psykoterapi är en manualbaserad psykoterapi. Med detta menas att varje terapisession har ett redan definierat metod och struktur. IPT innebär att individen träffar terapeuten mellan 12 och 16 gånger, en session per vecka.

IPT och Depressionsbehandling

Interpersonell psykoterapi har tre faser.

I första fasen samlar terapeuten information om individens problem. Terapeuten analyserar tillsammans med individen situtionen så att det kan göras en kartläggning av individens interpersonella relationer. Problemen identifieras och analysen slutförs med en diagnos.

Andra fasen är speciellt inriktad på arbetet med individens svårigheter (träning och färdighetsutveckling).

Mindfulness Depression

Mindfulness definieras som uppmärksamhet i nuvarande ögonblicket, till tankar, känslor och kroppsliga sensationer som finns här och nu, utan att kritisera eller reagera.

Mindfulness är en möjlighet att bli medveten om tankar, känslor och sensationer utan att kategorisera dem ”goda och värdefulla” eller ”onda och icke-värdefulla”, som vi brukar göra i vardagen.

Grundtanke i mindfulness: Dessa komponenter av vår tänkande eller mentala händelser, tankar och känslor, är inte verkliga.

KBT Depressionbehandling

Vad är KBT?

 

KBT är en psykoterapeutisk metod som från början utformades särskilt för behandling av depressioner.

KBT står för kognitiv beteendeterapi och inkluderar både kognitiva och beteendeinriktade tekniker.

KBT är en psykoterapeutisk metod som utformades av amerikanen Aaron Beck omkring 1960. Information om Aaron Beck och KBT hittar ni här. 

KBT är en kort, välstrukturerad psykoterapeutisk metod som lägger fokus på problemlösning.

I regel innebär KBT-behandling 10 - 12 sessioner (ibland upp till 20 sessioner) med en session per vecka.

I början går det bra med två sessioner per vecka under en kortare period av tre eller fyra veckor. Efter cirka fyra veckor kan man fortsätta med en session per vecka, beroende på framstegen i behandlingen. Tempot med en session per veckan är för att patienten, eller klienten som hon eller han kallas i KBT, ska ha tid att tillämpa de kunskaperna som förvärvas i terapin genom hemuppgifter.

Psykoterapibehandling för depression

Psykoterapi innebär att man behandlas för sin depression med psykologiska metoder. Eftersom det vid depressionen ofta finns ångest i kombination med nedstämning, berör psykoterapin båda dessa symtomfält.

Bäst resultat eller symtomreduktion uppnås med en kombination av psykoterapi och läkemedelsbehandling.

Depressionbehandling

Depressioner kan alltid behandlas.

Med de läkemedel och terapeutiska metoder som finns idag kan varje person som drabbas av depression få en signifikant förbättring av sitt psykiska tillstånd.

För de allra flesta är effekten så god att personen kan anses ha blivit botad. Detta är faktum även om det ibland kan ta lite tid att hitta den optimala behandlingen, eller kombination av behandlingar.